Wine red Shirt Basic - Short

The shirt has a red wine color with blue polka dots

100% cotton

Basic weaving makes it cool to wear

Material makes shirt is good shape

Lưu ý: Trên 5 sản phẩm, đăng nhập để mua với giá sĩ


Related Products