White Shirt Basic - Short

Short-sleeved white shirt

100% cotton

Weaving twill, good light reflection, shiny like silk

Absorbed sweat well

Lưu ý: Trên 5 sản phẩm, đăng nhập để mua với giá sĩ


SKU: SHR-VCM-WH
Category: Shirt,
Related Products