Blue polka dots Shirt

Blue polka dot short-sleeve shirt
100% cotton
White point weaving creates white polka dots on a blue cloth background
Absorbed sweat well

Lưu ý: Trên 5 sản phẩm, đăng nhập để mua với giá sĩ


Related Products